Košík Košík je prázdny

Vážený zákazníci,
AKCIA "nakupovať so zľavou 5% z hodnoty tovaru" naďalej pokračuje pri objednávkach v hodnote nad 45 eur (s DPH). Nepotrebujete na to žiadny kód, zľava sa Vám odpočíta automaticky.
Tím babetta-simson-nd.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné pre internetový obchod www.babetta-simson-nd.sk a upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou ATLAS plus, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Informácie o výrobkoch zverejnené na internetových stránkach www.babetta-simson-nd.sk môžu byť čerpané zo stránok výrobcov a iných voľne dostupných zdrojov, preto Predávajúci nezodpovedá za úplnosť týchto informácií. Vyobrazenia výrobkov môžu byť ilustračné.

Predávajúci

ATLAS plus, s.r.o.,
Studená strana 737/7
94603 Kolárovo
IČO: 52405427
IČ DPH: SK2121006547
, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 48985/N, zaoberajúca sa predajom tovaru spotrebiteľom aj ďalším predajcom. Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj: Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Kupujúci
Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré požaduje na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, Zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov,
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávka tovaru / Kúpna zmluva

Na webových stránkach www.babetta-simson-nd.sk má kupujúci možnosť nákupu priamo z domova. Objednávať môže pomocou nákupného košíka. Po prijatí objednávky kupujúcemu obratom zašleme potvrdenie e-mailom, v ojedinelých prípadoch do 2 hodín. Na uvedenú e-mailovú adresu pri objednávke budú zasielané aj všetky ďalšie informácie. U vybraných objednávok (napr. väčšie množstvo a pod.), bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky za účelom potvrdenia objednávky. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.Foto ponúkaného tovaru môže byť ilustračné.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody oboch strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

III. Storno objednávky / Odstúpenie od Zmluvy

Každú objednávku môže kupujúci bezplatne stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania ,alebo ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú inak . V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, resp. poštovného v plnej, preukázateľnej výške).

V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho obratom, resp. maximálne do 14 pracovných dní od storna objednávky kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim,

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (Zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list (email alebo vyplnený reklamačný formulár) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi obratom, resp. maximálne do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

IV. Spôsob platby a platobné podmienky

Predávajúci ATLAS plus, s.r.o. je platcom DPH. Ceny uvedené na internetových stránkach www.babetta-simson-nd.sk sú uvedené vrátane DPH a sú platné v okamžiku objednania. Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar hotovosťou,platobnou kartou priamo na stránke predávajúceho,platobnou kartou pri dodaní tovaru kuriérom,alebo pri prevzatí tovaru na výdajni, alebo prevedením kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho platbou alebo vkladom vopred. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra je vystavená na základe kúpnej zmluvy t.j. objednávky tovaru, a je zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Pri platbe vopred prevodom alebo vkladom na účet je potrebné sumu objednaného tovaru uhradiť na účet SLSP, a.s.:

 •  
 • IBAN: SK43 0900 0000 0051 5844 7104 
 • SWIFT: GIBASKBX
 • ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo objednávky.
 • Pri platbe vopred je nutné uviesť spôsob platby do poznámky na objednávke,aby sme tovar nezaslali dobierkou.

Po pripísaní fakturovanej čiastky na účet, tovar ihneď zasielame na uvedenú adresu doručenia aj s potvrdenou faktúrou o zaplatení.

V. Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje kurierskou službou na adresu,alebo na odberné miesto. Kuriérska služba telefonicky alebo sms správou kontaktuje a dohodne miesto a čas prevzatia tovaru. Cena doručenia je nasledovná:

Kuriérskou spoločnosťou na ADRESU                                                   - 5,95 EUR s DPH 

Kuriérskou spoločnosťou na ODBERNÉ MIESTA alebo do ALZA boxov      - 4,95 EUR s DPH

Lehota doručenia tovaru príjemcovi je podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase,zvyčajne do 4 pracovné dni od jeho objednania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, zákazník bude o tom upovedomený telefonicky alebo emailom.
Pri vyexpedovaní tovaru je kupujúci informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru. Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávke ako miesto doručenia.
Pri preberaní zásielky od kuriéra je kupujúci povinný v prítomnosti kuriéra skontrolovať obal a obsah zásielky. V prípade, že je obal zásielky, resp. obsah zásielky poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný takúto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu a následne, bez zbytočného odkladu, oznámiť Predávajúcemu. V opačnom prípade nemôžu byť dodatočné reklamácie uznané.

VI. Reklamačný poriadok

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho / Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z. z. Kupujúci je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať. V prípade oprávnenej / preukázanej závady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u Predávajúceho.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie závady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť číslo dokladu o kúpe tovaru a písomne oznámiť podstatu závady tovaru. Kupujúci bude emailom alebo telefonicky informovaný o spôsobe riešenia reklamácie:

 1. Ak to povaha produktu dovoľuje a kupujúci vie fotkami alebo videom preukázať poruchu, napr. poslaním na email, nevyžadujeme zaslanie produktu na sídlo spoločnosti. Rovno posielame nový produkt výmenným balíkom, tzn. poškodený tovar kupujúci odovzdá tomu kuriérovi, ktorý rovno prinesie nový funkčný produkt.
 2. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu, ale nie formou dobierky. Reklamovaný tovar zaslaný dobierkou predávajúci nemôže prevziať. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

VII. Alternatívne riešenie sporov

Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu môže zaslať na emailovú adresu: eshop@babetta-simson-nd.sk

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne kupujúci nebude spokojný s navrhovaným riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č.102/2014 a Zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedeného zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, apod.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Predávajúci poskytuje na bežný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania, alebo v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov.

IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.07.2019.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.